Calea Dorobanţilor nr. 13, et. I, Cluj-Napoca
·
0364.148.912 / 0264.590.048
·
office@executorman.ro

Acte necesare

CEREREA DE EXECUTARE SILITĂ

  • Executarea silită poate porni numai la cererea creditorului, dacă prin lege nu se prevede altfel;
  • Cererea de executare silită se depune, personal sau prin reprezentant legal ori convenţional, la biroul executorului judecătoresc competent ori se transmite acestuia prin poştă, curier, telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii cererii de executare cu toate documentele justificative;
  • *) În interpretarea şi aplicarea art. 664 alin. (2) din, reprezentarea convenţională a persoanei juridice nu se poate face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă, potrivit art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, astfel cum acesta a fost interpretat prin Decizia nr. 9/2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (la data 21-iun-2018 Art. 664, alin. (2) din cartea V, titlul I, capitolul IV, secţiunea 1 a se vedea referinţe de aplicare din Actul din Decizia 19/2018);

Cererea de executare silită, în afara menţiunilor prevăzute la art. 148, va cuprinde:

  • numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul creditorului şi debitorului;
  • bunul sau, după caz, felul prestaţiei datorate;
  • modalităţile de executare solicitate de creditor.
  • La cerere se vor ataşa titlul executoriu în original sau în copie legalizată, după caz, şi dovada achitării taxelor de timbru, inclusiv timbrul judiciar, precum şi, dacă este cazul, înscrisurile anume prevăzute de lege.